REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT MURALU INSPIROWANEGO CHARAKTEREM MIASTA ŁÓDŹ

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu na projekt muralu inspirowanego charakterem miasta Łódź zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu na najlepszy projekt muralu inspirowanego tematyką mieszkaniową oraz charakterem miasta Łódź, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest QUATTRO POR QUATTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,UL. PIOTRA WYSOCKIEGO 15 B, 03-371 WARSZAWA, NIP 5242686297, Numer KRS 0000337916, REGON 142031039.
 3. Celem Konkursu jest:
  1. wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane przez Organizatora na elewacji budynku przy ul. Tramwajowej 17 zwanego dalej „Muralem”;
  2. aktywizacja adresatów Konkursu do samodzielnej pracy twórczej;
 4. Uczestnikiem Konkursu na projekt Muralu mogą zostać pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce i za granicą oraz zespoły autorskie, które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, zwane dalej „Uczestnikiem”.
 5. W odniesieniu do prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków.
 6. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Zgłoszenie do Konkursu jest jednocześnie akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 7. Konkurs składa się z jednego etapu.

§2 TEMATYKA KONKURSU

 1. Tematem konkursu jest odniesienie do miasta Łódź – miłości do tego miasta a także uchwycenie jego niepowtarzalnego charakteru w zmieniającej się rzeczywistości.
 2. Mural zostanie wykonany zgodnie z projektem zwycięzcy na ścianie budynku przy ul. Tramwajowej 17. Wymiar ściany to 19.80 m szerokości i 17.70 m wysokości. Dokładne wymiary ściany wraz z fotografią dostępne są na stronie: www.artmuralchallenge.pl
 3. Mural zostanie wykonany następującą techniką: wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb (np. sprayów).

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Projekt Muralu nie może być plagiatem, musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby Konkursu.
 3. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanego projektu oraz, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych.
 4. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego zobowiązują się przenieść autorskie prawa majątkowe do Muralu na Organizatora z prawem dalszego rozporządzania w wypadku zwycięstwa.
 5. Zgłoszenie projektu w Konkursie jest bezpłatne.
 6. Powstawanie Muralu będzie dokumentowane fotograficznie i filmowo przez Organizatora, a powstałe materiały wykorzystywane do celów promocyjnych firmy GRUPA PROFBUD sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie.

§4 PRZEBIEG KONKURSU

 1. W celu uczestnictwa w Konkursie należy przesłać projekt na adres poczty elektronicznej Organizatora Konkursu amc@qpq.com.pl , poprzez formularz na stronie www.artmuralchallenge.pl,
 2. Projekt Muralu powinien się składać z dwóch części:
  1. Wizualizacji Muralu
  2. Osobnego pliku z projektem.
 3. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu więcej niż jeden projekt, pamiętając, aby każdy projekt był dostarczony w oddzielnym mailu.
 4. Projekty można składać:
  1. Poprzez formularz na stronie www.artmuralchallenge.pl
  2. W formie elektronicznej w pliku JPEG przesłanym na adres mailowy Organizatora; amc@qpq.com.pl
 5. Zgłoszenie zawierające projekt Muralu oraz wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2018 r.

§5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Zgłoszone do Konkursu na projekt Muralu projekty po pozytywnej weryfikacji poprawności i zgodności z założeniami Konkursu zostaną zanonimizowane i przygotowane do umieszczenia na oficjalnej stronie internetowej dedykowanej do konkursu: www.artmuralchallenge.pl
 2. Projekty musza pozostawać w zgodzie z tematyką konkursu i równocześnie nie mogą prezentować:
  1. Treści lub elementów dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość
  2. Treści lub elementów, które zachęcają do aktów przemocy
  3. Treści lub elementów o charakterze nieobyczajnym
  4. Treści lub elementów nawołujących do jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem

  Następnie przez 14 dni od dnia, w którym upływa termin nadsyłania zgłoszeń, prace zostaną umieszczone na oficjalnej stronie internetowej dedykowanej do konkursu: www.artmuralchallenge.pl gdzie będzie można na nie głosować. Głosownie odbywa się na stronie www.artmuralchallenge.pl poprzez oddanie głosu przy wybranej pracy przez zaznaczenie odpowiedniej ikony. Jeden użytkownik może oddać jeden głos.

 3. Uczestnikami głosowania mogą być osoby pełnoletnie.
 4. W drodze głosowania zostanie wyłonionych 10 najlepszych projektów , które zostaną ocenione przez Jury w składzie:
  1. Aleksandra Ignasiak – przedstawiciel ASP w Łodzi
  2. Delegat Biura Architektury Miasta
  3. Krzysztof Jankowski „Jankes” – ambasador akcji
  4. Przedstawiciel firmy PROFBUD
  5. Przedstawiciel Organizatora : Krzysztof Stacha
 5. Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką Konkursu na projekt Muralu, według własnego uznania.
 6. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne, a od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie

§6 NAGRODY

 1. Laureat Konkursu otrzymuje nagrodę w wysokości 10.000 zł brutto. Wypłaconą na konto wskazane przez laureata w umowie, o której mowa w pkt. 6. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Zwycięski projekt otrzymuje miejsce na ekspozycję na elewacji budynku przy ul. Tramwajowej 17 min. do marca 2019 roku z możliwością przedłużenia ekspozycji po tym czasie w tej lub innej lokalizacji w mieście Łódź.
 3. Organizator wykona przy współpracy ze zwycięzcą (nadzór artystyczny) zwycięski projekt w wskazanym powyżej miejscu.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej dedykowanej do Konkursu: www.artmuralchallenge.pl
 5. Laureat konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach powiadomieniem wysłanym na adres poczty elektronicznej wskazany w karcie zgłoszenia a także listownie na adres podany w zgłoszeniu
 6. Z autorem nagrodzonego projektu Muralu Organizator podpisze umowę na podstawie, której uregulowane zostaną kwestie praw autorskich i możliwość wykonania przez Organizatora zwycięskiego projektu we wskazanym powyżej miejscu.
 7. Brak podpisania umowy, o której mowa w pkt. 6 powyżej przez Laureata Konkursu jak również brak możliwości nawiązania kontaktu z Laureatem Konkursu będzie powodował utratę prawa do nagrody oraz będzie skutkował brakiem możliwości realizacji jego projektu. Organizator będzie wówczas uprawniony do wyboru innego projektu Muralu, według własnego uznania.

§7 HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Rozpoczęcie Konkursu – 02.08.2018;
 2. Okres zbierania prac konkursowych – projektów Muralu – od 02.08.2018 do 31.08.2018;
 3. Okres głosowania online – od 04.09.2018 do 17.09.2018;
 4. Obrady Jury od 18.09.2018 do 19.09.2018;
 5. Ogłoszenie zwycięzcy 20.09.2018;
 6. Realizacja muralu od 27.09.2018 do 04.10.2018;
 7. Event odsłonięcia Muralu 10.10.2018;

§8 REKLAMACJE

 1. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z prowadzeniem Konkursu poprzez opisanie swoich uwag w formie elektronicznej i przesłanie ich na adres poczty elektronicznej Organizatora lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Organizatora.
 2. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania jej przez Organizatora.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnie.

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z obowiązkiem informacyjnym określonym art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) niniejszym Organizator informuję Uczestników, że Administratorem danych osobowych przekazywanych w celu udziału w Konkursie jest QUATTRO POR QUATTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,UL. PIOTRA WYSOCKIEGO 15 B, 03-371 WARSZAWA, NIP 5242686297, Numer KRS 0000337916, REGON 142031039.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora mogą być wykorzystywane w celu organizacji Konkursu na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej w Zgłoszeniu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. Dane osobowe zbierane przez Organizatora mogą być udostępnione podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Organizator korzysta przy ich przetwarzaniu tj. firmom informatycznym, firmom księgowym, firmom prawniczym, partnerom handlowym.
 4. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Uczestnika:
  1. Podstawowe dane identyfikacyjne;
  2. Dane dotyczące zamieszkania;
  3. Dane niezbędne w celu kontaktu z Uczestnikiem;
 5. Nie przekazujemy danych osobowych Kandydata poza teren EU/EOG.
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Organizatora do czasu zakończenia realizacji Konkursu, a także po tym czasie do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Konkursu.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Uczestnikowi przysługuje prawo:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  2. Do sprostowania (poprawiania swoich danych);
  3. Do usunięcia danych
  4. Do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. Do przenoszenia danych;
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku:
  1. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa;
  2. Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków regulaminu;
  3. Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych;
  4. Zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie konkursu na każdym jego etapie. O zmianach powiadomi na stronie konkursowej www.artmuralchallenge.pl
 3. Przystąpienie do Konkursu na projekt muralu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Przystąpienie do Konkursu na projekt muralu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nagrodzonego projektu w mediach i innych celach promocyjnych firmy PROFBUD.
 5. Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać w siedzibie Organizatora, osoba do kontaktu: Bartosz Zuzga, e-mail:bartosz.zuzga@qpq.com.pl, tel. 606 792 622
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w regulaminie.
 7. Organizator Konkursu na projekt muralu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, po konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji.
 8. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
 9. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora
 10. Niniejszy konkurs na projekt i wykonanie muralu nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych
Pobierz Regulamin konkursu Art Mural Challenge